top of page

VISIE

RPP_1062.jpg

Onze visie

We zien kinderopvang als een waardevolle aanvulling op de opvoeding en willen waar mogelijk graag een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van alle kinderen.

Kinderen die positief in het leven staan, zich bewust zijn van hun omgeving en eigen talenten kunnen de wereld een stukje mooier maken. 

Het is belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Met deze basisvaardigheden kunnen zij later hun plek vinden in de maatschappij.

WERKWIJZE

Uitgangspunten

 

Binnen Kinderopvang de Plu staan de behoeften van de kinderen centraal als het gaat om benadering en ontwikkeling. Om vorm te geven aan onze visie hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd waar ons pedagogisch handelen op is gebaseerd:

  • Elk kind heeft recht op zorg en individuele aandacht binnen een groep;

  • De omgeving vormt een veilige, uitdagende basis voor kinderen om zich verder te kunnen ontwikkelen;

  • Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren wordt het aanbod afgestemd op de behoefte van het kind;

  • Er is ruimte voor initiatief

  • Elk kind heeft recht op duidelijkheid en structuur;

Emmi Pikler

De visie van Emmi Pikler (kinderarts en pedagoog), die volledig vertrouwde op het kindbeeld van het competente kind; Dat een nieuwsgierig kind uit zichzelf wil leren en ontwikkelen, vormt de basis van onze manier van werken. Pikler’s benadering kenmerkt zich door twee principes; 

  • Respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band 

  • Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. 

In de praktijk zie je dat terug in het verzorgen, bewegen en spelen  van het kind. Tijdens de verzorgingsmomenten worden kinderen individueel benaderd om zo een vertrouwensband met de pedagogisch medewerker op te kunnen bouwen. Een hechte en vertrouwde band tussen volwassene en kind is de belangrijkste voorwaarde voor de zelfstandige bewegingsontwikkeling. Vanaf de eerste dag bij Kinderopvang de Plu, krijgt het kind de ruimte om zich vrij te bewegen en te spelen. Om ook de allerkleinsten die ruimte te bieden is er in iedere groep een grondbox aanwezig.

 

De materialen die kinderen aangereikt krijgen bestaan uit objecten die een kind aanzetten tot activiteit en creativiteit. Zo wordt er gekeken naar diversiteit aan vormen, kleuren, structuren, materialen, omvang en gewicht. Speelgoed/ of alledaagse materialen die uit zichzelf niets doen, komen tot leven in de handen of voeten van een kind. We kijken daarbij goed naar wat een kind met de materialen kan. Voelen, proeven, schuiven, in de mond stoppen, schudden, vastpakken, slaan.   

Aangeboren nieuwsgierigheid, ontdekkingsdrang en sociale competentie van elk kind spelen hierbij een rol.

 

Kijk!-methode

Bij de kinderdagopvang en peuteropvang volgen en stimuleren we de ontwikkeling van het kind. Door de ontwikkelingen vast te leggen is er een goede en veilige overdracht mogelijk met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.

Voor het volgen van de kinderen gebruiken wij op alle groepen de volgmethode Kijk!

Het is een werkwijze waarmee de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 4 jaar in kaart brengen, in staat zijn het aanbod af te stemmen op de ontwikkeling van het kind en te monitoren wat het effect is op de ontwikkeling van de kinderen.​

Kijk! wordt ook gebruikt bij de BSO. Hier wordt met name de focus gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Voelt een kind zich prettig bij de BSO? Heeft hij/zij vriendjes en vriendinnetjes? Is er een vertrouwensband tussen de pedagogisch medewerker(s) en het kind?

Natuurlijk zijn de pedagogisch medewerkers ook alert op bijzonderheden in de ontwikkeling en kunnen ouders, waar nodig, doorverwezen worden naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

VE Programma: Uk & Puk

Met het Voorschoolse Educatie (VE) programma Uk & Puk stimuleren we op een doelgerichte wijze de brede ontwikkeling van baby’s en peuters. Dat betekent dat we kijken naar de huidige ontwikkeling van ieder kind en op basis daarvan doelen vaststellen om een kind verder in zijn ontwikkeling te brengen. Wij noemen dit kind-volgend te werk gaan. Het kind staat centraal en bepaalt mede welke activiteiten er op een dag gedaan worden. Deze manier van werken is vooral gericht op een gemakkelijke doorstroom naar het basisonderwijs. De thema's waarmee we werken sluiten aan op de belevingswereld van kinderen. Puk, de handpop, neemt de kinderen tijdens elk thema weer opnieuw mee op ontdekkingsreis.​ Puk helpt ons en de kinderen om gericht bezig te zijn met de spraak- taalontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek en spelontwikkeling. Voor kinderen met een (risico op) een spraaktaalachterstand is het mogelijk om via de gemeente een VE indicatie te ontvangen waardoor kinderen, middels een tegemoetkoming in de kosten, 4 in plaats van 2 dagdelen naar de peuteropvang mogen komen. In onderstaand filmpje kunt u zien hoe VE in de praktijk wordt ingezet en wat de route is om een VE indicatie te ontvangen.

VE informatie filmpje:

Mentorschap

Alle kinderen bij de Plu hebben een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Bij de kennismaking op de groep worden de ouders en het kind geïnformeerd welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

Bij het KDV en de PO bespreekt de mentor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind minimaal een keer per jaar, in een kort gesprek met de ouders. Bij de BSO gebeurt dit alleen als dat gewenst is.

“Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren

verwerft een heel andere kennis, dan een kind dat

een kant-en-klare oplossing krijgt aangeboden.”

Emmi

Pikler 

RPP_9461.jpg
RPP_9287.jpg
RPP_9396.jpg
RPP_6098.jpg
Toverbal_Puk0.png
RPP_0986.jpg

Emmi

Pikler 

“Observeer! Leer het kind kennen! Als je werkelijk ziet wat het kind nodig heeft, als je voelt wat hem werkelijk dwars zit, wat zijn/haar behoefte is, dan zul je hem/haar ook goed behandelen, zul je hem/haar goed begeleiden en opvoeden.” 

bottom of page