VISIE

RPP_1062.jpg

Onze visie

Kinderopvang de Plu biedt een veilige basis aan kinderen van 0-13 jaar in Schijndel en omgeving. Daarnaast doen we ons best om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 

Samen met ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van ieder kind. Onze visie is dat als kinderen positief in het leven kunnen staan, zich bewust zijn van hun omgeving en hun eigen talenten, dat de wereld een stukje mooier kan zijn en worden.

Het is belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Met deze basisvaardigheden kunnen zij later hun plek vinden in de maatschappij.

WERKWIJZE

Uitgangspunten

Om onze visie en taak zo goed mogelijk uit te voeren hebben we als organisatie een aantal uitgangspunten geformuleerd. Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op deze punten:

  • Elk kind heeft recht op individuele aandacht binnen een groep;

  • De omgeving van het kind moet een veilige en vertrouwde basis zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen;

  • Elk kind heeft recht op duidelijkheid en structuur;

  • Er wordt naar het kind geluisterd en ingespeeld op de behoefte van het kind;

  • Aan het kind worden keuzemogelijkheden in een veilig kader aangeboden.

Binnen Kinderopvang de Plu staan de behoeften van de kinderen centraal als het gaat om benadering en ontwikkeling. We werken vanuit de visie van Emmi Pikler. Deze Hongaarse kinderarts vertrouwde volledig op haar kindbeeld, dat van het competente kind; de nieuwsgierige baby die wil leren en ontwikkelen.

Emmi Pikler

Pikler’s benadering kenmerkt zich door twee principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. 

In de praktijk zie je dat terug in het bewegen, spelen en verzorgen van het kind. Tijdens de verzorgingsmomenten worden kinderen individueel benaderd om een vertrouwensband met de pedagogisch medewerker te kunnen opbouwen. Een hechte en vertrouwde band tussen volwassene en kind is de belangrijkste voorwaarde voor de zelfstandige bewegingsontwikkeling van het kind. Ieder kind krijgt vanaf de eerste dag bij Kinderopvang de Plu, de ruimte om zich vrij te bewegen en vrij te spelen. Zo is er in iedere groep een grondbox voor de allerkleinsten en bieden we de grotere kinderen verschillende materialen om hun motorische ontwikkeling te stimuleren.

 

Bij materialen die baby’s aangereikt krijgen gaat de voorkeur uit naar objecten die een baby aanzetten tot activiteit en creativiteit. Speelgoed dat uit zichzelf niets doet, komt tot leven in de handen of voeten van een baby. We kijken daarbij goed naar wat een baby met de materialen kan. Voelen, proeven, schuiven, in de mond stoppen, schudden, vastpakken, slaan. Daar is diversiteit aan vormen, kleuren, structuren, materialen, omvang en gewicht voor nodig. Er kunnen alledaagse materialen in de grondbox liggen zoals een schuursponsje en een theedoek maar ook een rammelaar of gatenbal.

 

Vanuit deze kindvisie bieden onze medewerkers jonge kinderen ontwikkelingskansen. Hierbij gaan we uit van de aangeboren nieuwsgierigheid, ontdekkingsdrang en sociale competentie van elk kind.

 
Uk & Puk

Met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk & Puk stimuleren we op een doelgerichte wijze de brede ontwikkeling van baby’s en peuters. Dat betekent dat we kijken naar de huidige ontwikkeling van ieder kind en op basis daarvan doelen vaststellen om een kind verder in zijn ontwikkeling te brengen. Wij noemen dit kind-volgend te werk gaan. Het kind staat centraal en bepaalt mede welke activiteiten er op een dag gedaan worden. Deze manier van werken is vooral gericht op een gemakkelijke doorstroom naar het basisonderwijs. De thema's waarmee we werken sluiten aan op de belevingswereld van kinderen. Puk, de handpop, neemt de kinderen tijdens elk thema weer opnieuw mee op ontdekkingsreis.

Puk helpt ons en de kinderen om gericht bezig te zijn met de spraak- taalontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek en spelontwikkeling. 

Kijk!-methode

Bij de kinderdagopvang en peuteropvang volgen en stimuleren we de ontwikkeling van het kind. Door de ontwikkelingen vast te leggen is er een goede en veilige overdracht mogelijk met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.

Voor het volgen van de kinderen gebruiken wij op alle groepen de volgmethode Kijk!

Het is een werkwijze waarmee de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 4 jaar in kaart brengen, in staat zijn het aanbod af te stemmen op de ontwikkeling van het kind en te monitoren wat het effect is op de ontwikkeling van de kinderen.​

Kijk! wordt ook gebruikt bij de BSO. Hier wordt met name de focus gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Voelt een kind zich prettig bij de BSO? Heeft hij/zij vriendjes en vriendinnetjes? Is er een vertrouwensband tussen de pedagogisch medewerker(s) en het kind?

Natuurlijk zijn de pedagogisch medewerkers ook alert op bijzonderheden in de ontwikkeling en kunnen ouders, waar nodig, doorverwezen worden naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

 

 

 

 

 

Mentorschap

Alle kinderen bij de Plu hebben een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Bij de kennismaking op de groep worden de ouders en het kind geïnformeerd welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

Bij het KDV en de PO bespreekt de mentor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind minimaal een keer per jaar, in een kort gesprek met de ouders. Bij de BSO gebeurt dit alleen als dat gewenst is.

RPP_9461.jpg
RPP_9287.jpg
RPP_6098.jpg
RPP_9396.jpg
Toverbal_Puk0.png

“Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren

verwerft een heel andere kennis, dan een kind dat

een kant-en-klare oplossing krijgt aangeboden.”

“Observeer! Leer het kind kennen! Als je werkelijk ziet wat het kind nodig heeft, als je voelt wat hem werkelijk dwars zit, wat zijn/haar behoefte is, dan zul je hem/haar ook goed behandelen, zul je hem/haar goed begeleiden en opvoeden.” 

Emmi

Pikler 

Emmi

Pikler 

KIJK_logo_zonder_witte_rand.jpg
logo-groot.gif
38797-Uk-en-Puk-VVE-cursus.jpg
RPP_0986.jpg